• Gratis verzending vanaf €50,-

 • Grootste online Berba collectie

 • Voor 13:00 besteld, dezelfde dag verzonden

 • search

 • 0

  Berba Bags & Wallets

  Algemene Voorwaarden

  DEFINITIES

  Verkoper: Berba
  Gevestigd: Ginnekenweg 37, 4818 JA BREDA, Nederland
  Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 14125506
  BTW-nummer: NL821659364B01
  Email: info@berba.nl
  Telefoonnummer: +31 (0)76 5323202
  Website: berba.nl

  Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Berba.
  Bestelling: een door de klant volgens de omschreven procedure geplaatste bestelling voor de levering van een of meerdere producten.
  Product: een door Berba op de website ter verkoop aangeboden product.
  Koopprijs: de op de website vermelde prijs van een product zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
  Overeenkomst: de bestelling van de klant die door de verkoper als zodanig is geaccepteerd.

  ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen de klant en Berba met betrekking tot het gebruik van de website.

  De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op berba.nl.

  ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

  2.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Berba zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst. Een overeenkomst tussen klant en Berba komt uitsluitend tot stand door aanvaarding door Berba van de bestelling van de klant. De klant heeft via de website de gehele bestelprocedure doorlopen. Indien de bestelling door Berba is geaccepteerd, verstuurt Berba zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de bestelling een bevestiging per email naar de klant.

  2.2 Berba behoudt zich het recht voor door de klant geplaatste bestellingen onder andere niet te aanvaarden indien:

  • De door de klant ingevulde gegevens niet correct en/of volledig zijn.
  • Betaling door de klant niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen is.

  Berba zal zo spoedig mogelijk de klant in kennis stellen indien een bestelling niet wordt geaccepteerd.

  ARTIKEL 3. AFBEELDINGEN

  3.1 Alle gegevens en afbeeldingen, betreffende afmetingen, kleuren etc. van de aangeboden producten gelden slechts als benadering en kunnen geen reden tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

  ARTIKEL 4. WIJZE VAN AFLEVERING EN LEVERINGSTIJDEN

  4.1 Aflevering vindt plaats door General Logistics Service.

  4.2 Na totstandkoming van de overeenkomst zal Berba zo spoedig mogelijk de bestelling verzenden naar het door de klant opgegeven adres, mits de volledige koopprijs door Berba is ontvangen. Berba streeft ernaar om de producten binnen 2 dagen te leveren na ontvangst van betaling.

  4.3 De door Berba opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn meer dan 30 dagen is en dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover noodzakelijk.

  4.4 De bij de producten vermelde levertijd gaat in zodra Berba de betaling van de klant heeft ontvangen.

  4.5 Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van de producten gaat op de klant over vanaf het moment van bezorging. Het risico van eventuele retourzendingen van producten is voor de klant.

  ARTIKEL 5. PRIJS & BETALING

  5.1 De op de website aangegeven prijzen zijn weergegeven in Euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden per overeenkomst in rekening gebracht. Bij het plaatsen van de bestelling en bij het bevestigen van de overeenkomst zal de totaal verschuldigde koopprijs worden weergegeven.

  5.2 Berba kan de op de website aangegeven prijzen van tijd tot tijd aanpassen zonder dat hier kennisgeving voor is vereist. De weergegeven prijzen op het moment van het plaatsen van de bestelling zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

  5.3 Betaling vindt plaats via MultiSafePay.

  Via MultiSafepay kun je afrekenen via Ideal, Mastercard, Visa, Maestro, bankoverboeking, Mister Cash, Giropay en DIRECTebanking.

  Voor MultiSafepay word je kort omgeleid naar een betaalscherm van deze organisaties.

  5.4 De klant heeft de plicht om onjuistheden in de door de klant aan Berba verstrekte betaalgegevens direct aan Berba mede te delen.

  ARTIKEL 6. RECHT TOT RETOUR ZENDEN

  6.1 De klant heeft het recht om het geleverde product binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van reden terug te sturen, mits het product ongedragen, onbeschadigd en in originele verpakking is. De klant dient Berba hiervan schriftelijke op de hoogte te brengen via email binnen 14 dagen.

  Het totaalbedrag wordt binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending op rekening van de klant teruggestort. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant, net als het risico van de retourzending.

  6.2 Berba behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant beschadigd is.

  ARTIKEL 7. KLACHTEN

  7.1 Klant dient het product bij aflevering te inspecteren en Berba binnen 3 dagen na ontvangst te informeren over eventuele bij aflevering zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd ingediend te worden.

  7.2 Klant erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, afwerking, etc. met betrekking tot de producten niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht kunnen zijn. Dergelijke klachten alsmede klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald, zijn niet gegrond. Berba is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade vanwege dergelijke klachten.

  ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  8.1 Berba heeft en behoudt alle rechten van intellectueel eigendom die op de website rusten of gevestigd kunnen worden. Hieronder wordt onder andere verstaan het ontwerp, de naamgeving, logo, tekst, foto’s, video’s, illustraties etc.

  ARTIKEL 9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

  9.1 Berba is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welke aard ook die de klant lijdt vanwege de overeenkomst. Eventuele directe schade waarvoor Berba wettelijk gezien aansprakelijk voor is jegens de klant, zal de verkoopprijs nooit overschrijden.

  ARTIKEL 10 PRIVACY

  De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door Berba in het klantenbestand opgenomen en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling. Berba geeft geen klantgegevens door aan derden zonder toestemming van de klant.

  ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT

  11.1 De overeenkomst tussen klant en Berba worden beheerst door Nederlands recht.

  ARTIKEL 12

  12.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn dan:

  • blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht; en
  • de niet werkzame bepaling dient te worden geïnterpreteerd als of omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking.

  ARTIKEL 13

  13.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door Berba worden aangepast. De meest recente algemene voorwaarden worden op de website geplaatst. De klant dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat de klant gebruikt maakt van de website. Indien de algemene voorwaarden niet via internet geraadpleegd kunnen worden kan Berba op verzoek het meest recente exemplaar van de algemene voorwaarden per email aan de klant toezenden